Nieuws

Hoogste punt nieuwbouw Bezaanschuit

20 juli 2021 werd het hoogste punt bereikt van de negen nieuwe woningen aan de Bezaanschuit.

Wethouder Johan Aalberts en Jan Baaij van de bewonersorganisatie de Hoogaars en Louis van Mal, voorzitter van WBV Arnemuiden, plaatsten ter markering van dit feit een vlag op het dak van de woningen.

Jaarverslag 2020


De jaarrekening- en verslag 2020 zijn gereed.

klik hier om het jaarverslag in te zien.Uitbreiding bewonersorganisatie De Hoogaars

Het bestuur van bewonersorganisatie de Hoogaars bestaat nu uit twee leden. Ze willen echter het bestuur uitbreiden, vandaar dat ze een wervingscampagne begonnen zijn om meer leden te werven.

Alle huurders van WBV Arnemuiden krijgen medio mei een brief in de bus waarin gevraagd wordt of er huurders zijn die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie.

WBV Arnemuiden ondersteunt deze campagne van harte en nodigt de huurders uit hier serieus over na te denken.

Belangstelling?  Meld je aan m.b.v. onderstaande QR-code!       

Reageren kan uiterlijk t/m 31 mei 2021.Vacature RVC WBV Arnemuiden

In de Raad van Commissarissen van WBV Arnemuiden is, door vertrek van een van de leden, een vacature ontstaan.

Heeft u belangstelling voor deze vacature?

Zie: https://www.publicspirit.nl/vacatures/lid-raad-van-commissarissen-profie...


WBV Arnemuiden is verhuisd!

I.v.m. de herstructurering van het complex aan de v Vollenhovenstraat, waar het huidige kantoor van de WBV gevestigd was, moesten we een nieuw kantoorpand zoeken. We hebben het “oude Rabobankpand” aan de Dokstraat gekocht en hebben dit het afgelopen jaar verbouwd.

Eind april 2021 zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor. I.v.m. de coronamaatregelen houden we geen “open huis”.

Wilt u naar het kantoor voor huurbetaling of reparatieverzoek, dan ontvangen wij u vanaf 3 mei 2021, graag op ons nieuw kantoor aan de Dokstraat 4 A!!

Nieuw adres:

Dokstraat 4 A

4341 ES  Arnemuiden

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Het telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd.


Niewbouw Bezaanschuit.

Vrijdag 26 februari 2021 is de 1e paal de grond in gegaan van de 9 NOM woningen aan de Bezaanschuit!

Zie hiernaast voor meer info over de nieuwbouw aan de Bezaanschuit.


Begroting 2021 en meerjarenprognose.

Klik hier om de begroting in te zien.


Aedes Benchmark

Opnieuw is WBV Arnemuiden weer goed uit de Aedes Benchmark tevoorschijn gekomen. Landelijk zijn we op het onderdeel huurdersoordeel onze 1e plaats kwijt, maar we staan op een mooie 5e plaats en nog steeds op de 1e plaats op provinciaal niveau!


Visitatie

Het nieuwe visitatierapport is gereed.

In de Aedescode is opgenomen dat woningcorporaties zich eenmaal in de vier jaar laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarbij kan een organisatie intern van de uitkomsten leren.

WBV Arnemuiden heeft Ecorys opdracht gegeven zich in 2020 te visiteren. De visitatie heeft dit voorjaar plaatsgevonden en het visitatierrapport is gereed. We zijn trots op de resultaten verwoord in dit rapport en nodigen u uit om kennis te nemen van dit rapport.

Via de link hieronder kunt u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie inzien.

Visitatierapport 2015-2019

Bestuurlijke reactie op visitatierapport 2015-2019


Jaarverslag 2019

Jaarverslag-en rekening 2019 zijn gereed.

Klik hier om het jaarverslag in te zien.


Maatregelen i.v.m. Coronavirus

WBV Arnemuiden neemt de volgende maatregelen om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen:

We willen het persoonlijk contact met bewoners die klachten of een reparatieverzoek hebben zoveel mogelijk vermijden. Dit houdt in, dat wanneer u een reparatieverzoek  heeft, onze medewerkers vragen of u of uw huisgenoten klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Zo ja of bij twijfel, dan stellen we als voorwaarde dat bewoners voorafgaand aan het bezoek de ruimte waar gewerkt moet worden ventileren (ramen en deuren open) en dat zij zich niet in dezelfde ruimte bevinden als waar onze mensen aan het werk zijn. Ook bedrijven die voor ons onderhoud uit voeren (bv storing cv) kunnen deze maatregelen treffen. Houdt in alle gevallen voldoende afstand (min. 1,5 m.) tot de mensen die het onderhoud uitvoeren.

Opening kantoor.

Het kantoor is met ingang van 2 juni 2020 weer open tijdens de openingsuren van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U bent dus weer van harte welkom!  Wel verzoeken we de bezoekers de handen voor binnenkomst te desinfecteren en met niet meer dan 2 personen de hal te betreden.

We hopen op uw begrip voor deze maatregelen.


Hoogste waardering van de Nederlandse huurders is voor Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden wint de Aedes benchmark 2019 in de categorie “huurdersoordeel 2019”

Arnemuiden, 9 december 2019 – Aan het Koningin Julianaplein in Den Haag werden Nederlandse woningcorporaties de afgelopen weken stevig onder de loep genomen door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De Aedes-benchmark maakt sinds 2014 het verbeterpotentieel van deelnemende woningcorporaties inzichtelijk. De woningcorporaties werden, voor het zesde jaar op rij, beoordeeld op Huurdersoordeel, Onderhoud en Verbetering, Duurzaamheid en Bedrijfslasten. Woningbouwvereniging Arnemuiden pakt de eerste plaats voor beste Huurdersoordeel 2019.  

 Woningbouwvereniging Arnemuiden, dat meedeed aan alle prestatievelden, mag zich de beste woningcorporatie op het prestatieveld Huurdersoordeel noemen en laat daarmee bijna 300 woningcorporaties achter zich. Landelijk eindigde de woningbouwvereniging, gebaseerd op alle prestatievelden, op de derde plaats.Het Huurdersoordeel geeft inzicht in het oordeel van de huurder over de dienstverlening van de corporatie. Dit gaat over de belangrijkste contactmomenten tussen huurder en corporatie: het betrekken van een woning, het uitvoeren van reparaties en het verlaten van een woning. Ruim 355.000 huurders spraken zich uit.

 “Met het behalen van de hoogste score van Nederland zijn we heel blij. Maar het meest trots zijn we op het feit dat onze dienstverlening door onze huurders op prijs wordt gesteld” zegt Louis van Mal, voorzitter van het dagelijks bestuur van Woningbouwvereniging Arnemuiden. “We steken veel energie in het optimaliseren van onze dienstverlening. We zijn een klein, enthousiast en betrokken team en zijn continue, samen met bewonersvereniging De Hoogaars, bezig om de dienstverlening en het woningaanbod nog verder te verbeteren. Zo’n hoge score geeft ons energie om ook de komende jaren er vol voor te gaan. Er staan, naast groot onderhoud programma’s, investeringen gepland in o.a. duurzaamheid. In 2020 zullen we ook weer nul op de meterwoningen opleveren die geen gebruik meer maken van aardgas. Als Zeeuwen blijven we nuchter onder deze hoge scores, des te mooier is het als huurders/klanten zeggen dat je goed werk levert!”

 Woningbouwvereniging Arnemuiden is gevestigd in het gelijknamige Zeeuwse dorp en behoort tot de kleinere corporaties van ons land. Met een team van vijf medewerkers worden potentiële en bestaande huurders voorzien van persoonlijke en snelle service.


Gecombineerde vergadering leden en huurders 11 december 2019

Woensdag 11 december 2019 wordt er een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg gehouden in het Stadhuys aan de Langstraat. Aanvang 20.00 uur.

Huurders en leden van WBV Arnemuiden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de vergadering wordt de begroting 2020 toegelicht.

Hieronder kunt u de vergaderstukken inzien.

Agenda

Begroting 2020

Verslag vorige vergadering.

 

Tot ziens op de vergadering!

Wijkopruimdag 2019

Zaterdag 5 oktober 2019 heeft WBV Arnemuiden, net als voorgaande jaren weer een wijkopruimdag georganiseerd. Een 13 tal afvalcontaners zijn verspreid over Arnemuiden in de buurt van de huurwoningen neergezet. Huurders, maar ook niet huurders, konden hun grofvuil op deze manier af laten voeren. Zoals ook in de voorgaande jaren het geval was, waren de containers weer (over)vol.


Ledenvergadering/huurdersoverleg  26 juni 2019

Woensdag 26 juni 2019 wordt er een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg gehouden in de Arne. Aanvang 20.00 uur.

Huurders en leden van WBV Arnemuiden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de vergadering wordt het jaarverslag van 2018 vastgesteld.

Tijdens deze vergadering wordt ook een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst van 21 maart jl., zoals hieronder een impressie van is te zien. Deze avond was interactief en we hopen ook op de vergadering van 26 juni a.s. tijdens een interactief gedeelte met bewonersorganisatie de Hoogaars, hieraan een vervolg te geven.

We zien u graag op deze avond tegemoet!

Hieronder de vergaderstukken:

Jaarverslag/rekening 2018

Huishoudelijk reglement

Verslag vergadering 28 maart 2019

Bod aan de gemeente 2020

 

Bijeenkomst 21 maart 2019

In de Aedes Benchmark is WBV Arnemuiden als beste corporatie van Nederland gekozen op het onderdeel huurdersoordeel. Uiteraard zijn wij daar trots op. Samen met de bewonersorganisatie "de Hoogaars" heeft WBV Arnemuiden op 21 maart  j/l  een bijeenkomst georganiseerd waar alle huurders voor zijn uitgenodigd. Ook relaties van WBV Arnemuiden waren uitgenodigd. De avond was bedoeld om samen met huurders en relaties ideeën op te halen, hoe we het wonen in Arnemuiden kunnen verbeteren. De aanwezigen werden die avond in groepen verdeeld en over een viertal thema's werd in groepen gediscussieerd wat en hoe zaken verbeterd/veranderd konden worden. De thema’s die besproken werden waren: Duurzaam wonen, Betaalbaar wonen, Prettig en veilig wonen in een leefbaar Arnemuiden en Uw dienstbare woningbouwvereniging. Ook de gemeente Middelburg was door burgemeester Bergmann en wethouder Aalberts vertegenwoordigd. De gemeente trakteerde de aanwezigen met een zakje bloembollen. Van WBV Arnemuiden kregen de aanwezigen aan het eind van de vergadering nog een cadeaubon.

 Klik hier voor artikel WBV Arnemuiden beste corporatie van Nederland.

 Hieronder wat foto's van de avond.

 

 

 

 Raad van Commissarissen

 De RVC bestond in het najaar van 2018 uit vier leden. De heer Jan Arie Platteuw is eind 2018 afgetreden wegens bereiken van zijn maximale zittingstermijn.

 Foto van de RVC leden van WBV Arnemuiden, van links naar rechts:

Thea de Feijter, Jan Arie Platteeuw, Hans Schild en Don Monfils

 


AVG

Sinds 25 mei jl. is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dat kader hebben wij een nieuwe privacy verklaring opgesteld. Met deze verklaring, wil WBV Arnemuiden u graag informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan.
Klik hier voor de nieuwe privacy verklaring.

Rookmelders uitgedeeld aan bewoners

Bij niewbouw van woningen zijn tegenwoordig rookmelders verplicht. Bij de laatste nieuwe woningen (aan de Schoolstraat en aan de Kotter) zijn deze rookmelders dan ook aangebracht.

Bij de oudere woningen zijn standaard geen rookmelders aanwezig. WBV Arnemuiden heeft al eens alle bewoners van deze oudere woningen voorzien van 1 rookmelder. Deze zijn echter nu veelal verdwenen of functioneren niet meer.

Vandaar dat WBV Arnemuiden besloten heeft per woning 2 rookmelders beschikbaar te stellen.

Bestuur en personeel hebben dinsdagavond 5 juni 2018 deze rookmelders aan de bewoners uitgedeeld. De reacties waren positief!  De bewoners die niet thuis waren, ontvingen een brief. Tegen inlevering van deze brief kunnen ze de rookmelders afhalen aan het kantoor van WBV Arnemuiden.

                              


 


Ontwerp & realisatie: Nilsson